مرکز تحقیقات آبسرک

Absarak Research Center

منطقه مورد مطالعه (آبسرک):

در این مزرعه قسمتی از معماری روستایی بر جای مانده است که پوشش های طاقی شکل سنگی از گزند تخریب در امان مانده است. بقایای آبسرک در امتداد ساختمان کچی، زاغه هایی قابل دیدن است. با توجه به موقعیت و وضعیت موجود مرزعه آبسرک در جذب گردشگر و وجود واحدی از فضا یا چشم انداز طبیعی طبیعت زیبای آن دشت ها، تپه ماهورها، قنات، خاک های رسی و گچی به رنگ های قرمز و سفید، سطح وسیعی از فازهای مختلف زیتون کاری، درختان انار و بادام، استخر پرورش ماهی، دریاچه نیمه مصنوعی از مهمترین عوامل جذب گردشگران به این منطقه می باشد، که طبق ارزیابی ها بر روی این جاذبه ها تاکنون برنامه های اصولی انجام نشده است. در این پروژه با ارزیابی مناسب و ایجاد فرآیند برنامه ریزی بر مبنای این واحد می تواند پیشرفت چشمگیری در زمینه کاربری پایدار اراضی در ایجاد تنوع محصولات و فعالیت در بکارگیری توریسم کشاورزی و فعالیت های جاری در این زمینه باشد.