عمران

Civil

عمران و معماری در این بخش از موسسه در کنار هم شکل می گیرد. ما با شیوه ساخت و ساز و  طراحی سازه ها و ساختمان های گوناگون هنر انسان های خلاق با دنیای اطرافش را بررسی می کنیم. توجه به عمران و معماری از گذشته های دور در میان انسان ها وجود داشته است. می توان گفت که این علم از گذشته تا به حال در وجود انسانها نقش بسته است.

وقتی که صحبت از سازه های خاص می کنیم منظور سازه های با دوامی است که سالیان سال و با گذشت زمان هیچ عنصر طبیعی نتوانسته بر آن غالب شود و تخریبی در آن صورت نگرفته است. علم عمران و معماری زیبایی شناخت هنر و ریاضیات را با هم به ما نشان می دهد و ما را به جستجو و ساخت سازه های مقاوم و زیبا تشویق می کند.

بنابراین، در این بخش تمام علوم پایه را بکار گرفته ایم تا سازه های زیبا و مقاوم بنا کنیم. دموهای زیبایی را طراحی و برای بازدید محققان و خلاقان طراحی…